Vyhláška č. 122/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Latorica

Čiastka 59/2004
Platnosť od 11.03.2004
Účinnosť od 01.04.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2004 Aktuálne znenie