Zákon č. 121/2004 Z. z.Zákon o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 125/2006 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 59/2004
Platnosť od 11.03.2004 do31.10.2007
Účinnosť od 01.07.2006 do31.10.2007
Zrušený 462/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 10 ods. 1 až 3 a čl. III prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2006 - 31.10.2007 125/2006 Z. z.(nepriamo)
01.05.2004 - 30.06.2006 Delená účinnosť
01.04.2004 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

11.03.2004