Zákon č. 12/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Čiastka 5/2004
Platnosť od 13.01.2004
Účinnosť od 01.02.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2004 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

13.01.2004