Ústavný zákon č. 113/2004 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

Čiastka 54/2004
Platnosť od 05.03.2004
Účinnosť od 01.04.2004