Oznámenie č. 112/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o odbornej spôsobilosti osôb, ktoré môžu asistovať úradným veterinárnym lekárom pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností

Čiastka 53/2004
Platnosť od 04.03.2004 do31.12.2005
Zrušený 292/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 15. marca 2004.