Vyhláška č. 111/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 595/2002 Z. z.

Čiastka 53/2004
Platnosť od 04.03.2004 do15.12.2005
Účinnosť od 15.03.2004 do15.12.2005
Zrušený 577/2005 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.2004 - 15.12.2005