Oznámenie č. 109/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 05380/2003, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení opatrenia č. OPL 0104-06161/2003

Čiastka 52/2004
Platnosť od 28.02.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 15. marca 2004.