Zákon č. 99/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z.

Čiastka 47/2003
Platnosť od 21.03.2003
Účinnosť od 21.03.2003

OBSAH