Oznámenie č. 91/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rastlín

Čiastka 42/2003
Platnosť od 14.03.2003 do01.05.2004
Zrušený 337/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 13. apríla 2001 na základe článku 15.