Oznámenie č. 77/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci č. 171 z roku 1990

Čiastka 36/2003
Platnosť od 04.03.2003
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 4. januára 1995 v súlade s článkom 13 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 11. februára 2003 na základe článku 13 ods. 3.