Oznámenie č. 62/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o obchodnej a hospodárskej spolupráci

Čiastka 31/2003
Platnosť od 27.02.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 23. marca 2003 na základe článku 10 ods. 1.