Oznámenie č. 612/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o postupe pri prechode z evidencie vedenej na účely paušálnej dane do sústavy jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva

Čiastka 249/2003
Platnosť od 31.12.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2004.

OBSAH