Zákon č. 609/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony

(v znení č. 7/2005 Z. z.(nepriamo), 563/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 248/2003
Platnosť od 31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodu 63 § 35b ods. 10, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ