Zákon č. 608/2003 Z. z.Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 247/2003
Platnosť od 31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2013