Zákon č. 602/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 122/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 245/2003
Platnosť od 31.12.2003
Účinnosť od 01.07.2013
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodu 28, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2013 122/2013 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.05.2004 - 30.06.2013 Delená účinnosť
01.01.2004 - 30.04.2004