Nariadenie vlády č. 590/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície

Čiastka 241/2003
Platnosť od 30.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004