Vyhláška č. 575/2003 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o obsahu a vzoroch oznámení používaných vo verejnom obstarávaní

Čiastka 235/2003
Platnosť od 28.12.2003 do31.01.2006
Účinnosť od 01.01.2004 do31.01.2006
Zrušený 25/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem Prílohy C vzoru oznámenia uvedeného v prílohe č. 5 a Prílohy II vzoru oznámenia uvedeného v prílohe č. 10, ktoré nadobúdajú účinnosť odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii