Oznámenie č. 574/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Čiastka 234/2003
Platnosť od 24.12.2003
Redakčná poznámka

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci nadobudli platnosť 1. januára 2004.

OBSAH