Oznámenie č. 568/2003 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 12/2002

Čiastka 231/2003
Platnosť od 20.12.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2004 s výnimkou čl. I bodu 1, ktorý nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.