Oznámenie č. 567/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky

(v znení č. 700/2004 Z. z., 604/2005 Z. z.)

Čiastka 231/2003
Platnosť od 20.12.2003 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2006 do31.12.2007
Zrušený 419/2007 Z. z.