Oznámenie č. 56/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Čiastka 28/2003
Platnosť od 22.02.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 18. júla 2001 na základe článku 16 ods. 1.