Vyhláška č. 547/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu

Čiastka 224/2003
Platnosť od 17.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2004 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

17.12.2003