Oznámenie č. 543/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2001 č. 20842/2001-74, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností

Čiastka 222/2003
Platnosť od 17.12.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2004.

543

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. a zákona č. 493/2001 Z. z.

opatrenie z 2. decembra 2003 č. 23793/2003-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2001 č. 20842/2001-74, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností (oznámenie č. 597/2001 Z. z.).

Opatrenie ustanovuje vzor priznania k dani z nehnuteľností za stavby jadrových zariadení pre právnické osoby.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 19/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.