Oznámenie č. 543/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2001 č. 20842/2001-74, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností

Čiastka 222/2003
Platnosť od 17.12.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2004.

Pôvodný predpis

17.12.2003