Vyhláška č. 536/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Čiastka 221/2003
Platnosť od 17.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004

OBSAH

536

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 1. decembra 2003,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 a § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 520/2003 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky č. 375/1999 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 ods. 1 sa slová „sa spravidla nezahŕňajú“ nahrádzajú slovami „sa nezahŕňajú najmä“.

2. V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú písmená d), r), u), v) a w). Doterajšie písmená e) až ch) sa označujú ako písmená d) až h) a doterajšie písmená s), t) a x) sa označujú ako písmená r), s) a t).

3. V § 3 ods. 4 sa slová „odseku 1 písm. a) až x) a odseku 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1, 2 a 3“.

4. V § 4 sa slová „§ 5 až 7, § 9 a 10“ nahrádzajú slovami „ § 5 a 6“.

5. V § 5 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“ nahrádzajú slovami „cenový orgán podľa § 20 ods. 1 písm. a) až c) zákona “.

6. § 6 sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.

7. § 8 sa vypúšťa.

8. V § 10 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“.

9. V § 11 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5a.

10. § 13 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Ivan Mikloš v. r.