Vyhláška č. 536/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Čiastka 221/2003
Platnosť od 17.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004

OBSAH