Vyhláška č. 532/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

(v znení č. 456/2009 Z. z.)

Čiastka 220/2003
Platnosť od 13.12.2003
Účinnosť od 01.12.2009