Zákon č. 531/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Čiastka 219/2003
Platnosť od 12.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2004 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

12.12.2003