Zákon č. 524/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 217/2003
Platnosť od 12.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004

524

ZÁKON

z 31. októbra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 439/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Týmto zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.“.

2. V § 3d sa odsek 9 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) schvaľuje po kladnom prerokovaní s ministerstvom operačné plány zimnej údržby ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja.“.

3. V § 3d ods. 10 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

a) pre pozemné komunikácie v ich vlastníctve zabezpečujú

1. informačný systém ako súčasť jednotného informačného systému o diaľniciach a cestách a stave ich zjazdnosti,

2. technickú evidenciu ciest a miestnych komunikácií v súlade s ústrednou technickou evidenciou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií,

3. regionálnu banku dát v súlade s centrálnou bankou dát diaľnic a ciest,“.

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).

4. Za § 3d sa vkladajú § 3e a 3f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠3e

Zabezpečenie výkonu niektorých práv a povinností vlastníka diaľnice a cesty v súvislosti s ich výstavbou a správou

Obstarávať výstavbu a budúcu správu diaľnice a cesty je možné na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu.2cba)

§ 3f

Zabezpečenie výkonu niektorých práv a povinností vlastníka a správcu ciest v súvislosti s ich údržbou

(1) Správca cesty I. triedy môže zmluvne previesť povinnosť udržiavať cestu I. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určená, na vlastníka alebo správcu ciest II. a III. triedy za cenu dohodnutú v súlade s cenovými predpismi.2h)

(2) Vlastník alebo správca ciest II. a III. triedy môže zmluvne previesť povinnosť udržiavať cesty II. a III. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, na správcu ciest I. triedy za cenu dohodnutú v súlade s cenovými predpismi.2h)

(3) Na uzatváranie zmlúv podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.2cba)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2cba znie:

2cba) Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú druhá a tretia veta.

6. V § 6 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Vymedzené úseky ciest I. triedy označené dopravnými značkami možno užívať motorovými vozidlami nad 3,5 t len po zaplatení úhrady za užívanie týchto komunikácií.

(4) Výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy sa určí z celkovej hmotnosti motorového vozidla, ktorou sa rozumie súčet hmotností motorového vozidla a prípojného vozidla. Úhrada sa platí na kalendárny rok, na 15 dní alebo na 1 deň bez ohľadu na počet vykonaných jázd podľa sadzobníka, ktorý je prílohou č. 2 k tomuto zákonu.“.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 11.

7. V § 6 ods. 5 písmeno b) znie:

b) Ozbrojených síl Slovenskej republiky,2da)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2da znie:

2da) Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z.“.

8. V § 6 ods. 5 písmeno c) znie:

c) ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,2db)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2db znie:

2db) Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi, zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie č. 324/1997 Z. z.).“.

9. V § 6 ods. 5 písm. n) sa slová „prílohou č. 2“ nahrádzajú slovami „prílohou č. 3“.

10. V § 6 ods. 6 prvá veta znie:

„Motorové vozidlá musia byť pri prejazde vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá alebo ciest I. triedy podľa odsekov 2, 3 a 4 označené nálepkou.“.

11. V § 6 ods. 7 sa spojka „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci pripájajú tieto slová: „alebo ciest I. triedy.“.

12. V § 6 ods. 8 prvá veta znie:

„Nálepky, ich výrobu, distribúciu, predaj a výmenu zabezpečuje ministerstvo.“.

13. V § 6 odsek 10 znie:

(10) Vodič motorového vozidla, ktorý používa vymedzený úsek diaľnice, cesty pre motorové vozidlá alebo cesty I. triedy, je povinný na požiadanie predložiť príslušníkovi Policajného zboru oddeliteľný kontrolný kupón.2gb)“.

14. V § 22c ods. 1 písm. g) sa slová „diaľnic a ciest pre motorové vozidlá“ nahrádzajú slovami „diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy“.

15. V § 24 písm. l) sa slová „diaľnic a ciest pre motorové vozidlá“ nahrádzajú slovami „diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy“.

16. V § 24b odsek 1 znie:

(1) Na základe dohody uzatvorenej medzi ministerstvom a samosprávnym krajom prechádzajú podľa osobitného predpisu12) do vlastníctva samosprávneho kraja veci, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest a ktoré slúžia na činnosť jej vnútorných organizačných jednotiek určených touto dohodou, ak ďalej nie je ustanovené inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.“.

17. V § 24b sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3, 4 a 5, ktoré znejú:

(3) Rozpracovaná dokumentácia pripravovaných stavieb ciest II. a III. triedy ku dňu prechodu do vlastníctva samosprávneho kraja, ktorej obstarávateľom je doterajší vlastník a správca podľa § 3d ods. 1 a neprechádza do majetku samosprávneho kraja len preto, že je rozpracovaná, prechádza do majetku samosprávneho kraja po dokončení rozpracovaného stupňa dokumentácie dohodou uzavretou medzi ministerstvom a samosprávnym krajom.

(4) Rozostavané stavby na cestách II. a III. triedy ku dňu prechodu do vlastníctva samosprávneho kraja, ktorých investorom je doterajší vlastník a správca podľa § 3d ods. 1 a neprechádzajú do majetku samosprávneho kraja len preto, že sú rozostavané, prechádzajú do majetku samosprávneho kraja po ich dokončení dohodou uzavretou medzi ministerstvom a samosprávnym krajom.

(5) Na uzatváranie dohôd podľa odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.13) Majetok štátu uvedený v odsekoch 3 a 4 prechádza do majetku samosprávneho kraja bezodplatne, dňom uvedeným v dohode.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.

18. V § 24b ods. 6 sa slová „jeho organizačných jednotiek“ nahrádzajú slovami „jej vnútorných organizačných jednotiek“.

19. Doterajšia príloha č. 1 k zákonu č. 439/2001 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto zákonu.

20. Doterajšia príloha č. 2 k zákonu č. 439/2001 Z. z. sa označuje ako príloha č. 3.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1

k zákonu č. 524/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto zákonom sa transponuje táto smernica:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 187, s. 42).

Preklad tejto smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

Príloha č. 2

k zákonu č. 524/2003 Z. z.

SADZOBNÍK ÚHRAD

za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy pre dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy

1. Úhrada na kalendárny rok pre motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

a) do 3,5 tony vrátane je 750 Sk,

b) od 3,5 tony do 12,0 ton vrátane je 5 000 Sk,

c) nad 12,0 ton je 10 000 Sk.

2. Úhrada na 15 dní pre motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

a) do 3,5 tony vrátane je 150 Sk,

b) od 3,5 tony do 12,0 ton vrátane je 750 Sk,

c) nad 12,0 ton je 1 500 Sk.

3. Úhrada na 1 deň pre motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou

nad 12 ton je 250 Sk.