Zákon č. 524/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 217/2003
Platnosť od 12.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004