Zákon č. 520/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami

Čiastka 216/2003
Platnosť od 11.12.2003
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 11, 12, 18 a 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004