Oznámenie č. 52/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky na roky 2003-2006

Čiastka 26/2003
Platnosť od 19.02.2003
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 16 Program spolupráce nadobudol platnosť 20. januára 2003.