Zákon č. 519/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

(v znení č. 193/2005 Z. z.(nepriamo), 326/2005 Z. z.(nepriamo), 597/2006 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 216/2003
Platnosť od 11.12.2003
Účinnosť od 01.01.2007

OBSAH