Vyhláška č. 516/2003 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania

(v znení č. 187/2016 Z. z.)

Čiastka 215/2003
Platnosť od 11.12.2003
Účinnosť od 01.06.2016