Zákon č. 512/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 213/2003
Platnosť od 09.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004