Opatrenie č. 509/2003 Z. z.Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zaradení výrobkov medzi určené výrobky

Čiastka 212/2003
Platnosť od 09.12.2003
Účinnosť od 01.05.2004 do31.03.2017
Zrušený 264/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť dňom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie Zákon č. 51/2017 Z. z. vložil do § 37 zákona č. 264/1999 Z. z. nový bod 7, ktorý je zrušovacím ustanovením pre opatrenie č. 509/2003 Z. z.