Oznámenie č. 506/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií

Čiastka 211/2003
Platnosť od 05.12.2003
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 19. apríla 2000 na základe článku 30 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 8. decembra 2003 na základe článku 30 ods. 3.