Zákon č. 505/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 210/2003
Platnosť od 02.12.2003
Účinnosť od 01.01.2004

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2004 Aktuálne znenie