Oznámenie č. 50/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Zmene článku 43 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa

Čiastka 26/2003
Platnosť od 19.02.2003
Redakčná poznámka

Zmena nadobudla platnosť 18. novembra 2002 na základe článku 50 ods. 2 dohovoru a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň.

50

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. decembra 1995 bola na Konferencii zmluvných strán prijatá Zmena článku 43 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.) na základe článku 50 ods. 1 dohovoru.

Zmena nadobudla platnosť 18. novembra 2002 na základe článku 50 ods. 2 dohovoru a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň.

Na základe prijatej zmeny v článku 43 ods. 2 sa slovo „desať" nahrádza slovom „osemnásť".