Oznámenie č. 50/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Zmene článku 43 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa

Čiastka 26/2003
Platnosť od 19.02.2003
Redakčná poznámka

Zmena nadobudla platnosť 18. novembra 2002 na základe článku 50 ods. 2 dohovoru a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň.

Pôvodný predpis

19.02.2003