Nariadenie vlády č. 498/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín

Čiastka 208/2003
Platnosť od 29.11.2003
Účinnosť od 01.12.2003

OBSAH