Nariadenie vlády č. 483/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu

Čiastka 207/2003
Platnosť od 29.11.2003
Účinnosť od 01.12.2003

OBSAH

Čl. I (§ 5nariaden - § 2ods.písm)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2003 Aktuálne znenie