Vyhláška č. 48/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 123/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore

Čiastka 24/2003
Platnosť od 15.02.2003
Účinnosť od 15.02.2003

OBSAH