Zákon č. 465/2003 Z. z.Zákon o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 270/2018 Z. z.)

Čiastka 201/2003
Platnosť od 27.11.2003
Účinnosť od 01.11.2018