Zákon č. 463/2003 Z. z.Zákon o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a dolnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 201/2003
Platnosť od 27.11.2003
Účinnosť od 01.12.2021 do31.12.2021 (za 24 dní)

463

ZÁKON

z 23. októbra 2003

o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje podmienky priznania postavenia vojnového veterána, vojnového veterána in memoriam a pôsobnosť Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na úseku starostlivosti o vojnových veteránov.

§ 2

Vojnový veterán a vojnový veterán in memoriam

(1) Vojnový veterán je štátny občan Slovenskej republiky, ktorému je za podmienok ustanovených týmto zákonom priznané postavenie vojnového veterána, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Postavenie vojnového veterána možno priznať len osobe podľa odseku 1, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a

a) vykonávala aspoň 90 dní vojenskú službu mimo územia Slovenskej republiky ako príslušník ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo ako príslušník ozbrojených síl štátov, ktorých právnym nástupcom je Slovenská republika, a to v rámci mierových pozorovateľských misií, vojenských operácií alebo v rámci plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu,1) alebo

b) bola do 14. marca 1939 v služobnom pomere vojaka československej armády a v období od 14. marca 1939 do 8. mája 1945 bola účastníkom národného boja za oslobodenie,2) alebo

c) v rokoch 1939 až 1945 ako účastník národného boja za oslobodenie

1. bola príslušníkom československej armády v zahraničí alebo v nej vykonávala vojenskú službu za podmienok ustanovených osobitným predpisom,3)

2. vykonávala vojenskú službu v spojeneckej armáde,

3. bola príslušníkom prvej československej armády na Slovensku,

4. bola československým partizánom,4) alebo

5. zúčastnila sa na Májovom povstaní českého ľudu v máji 1945 a v dôsledku boja utrpela ťažkú ujmu na zdraví, alebo

d) bola v rokoch 1936 až 1939 československým dobrovoľníkom v Španielsku.

(3) Podmienka výkonu služby podľa odseku 2 písm. a) sa považuje za splnenú aj vtedy, ak vojak pri výkone tejto služby utrpel služobný úraz.5)

(4) Účasť na národnom boji za oslobodenie podľa odseku 2 písm. b) a c) sa preukazuje osvedčením vydaným podľa osobitného predpisu.2)

(5) Vojnovým veteránom podľa tohto zákona je aj Milan Rastislav Štefánik.6)

(6) Osobe, ktorá zomrela pri vykonávaní činností uvedených v § 2 alebo v súvislosti s nimi, možno priznať postavenie vojnového veterána in memoriam.

§ 3

Konanie o priznaní postavenia vojnového veterána

(1) O priznaní postavenia vojnového veterána rozhoduje ministerstvo na základe písomnej žiadosti.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a) titul, meno a priezvisko osoby, ktorá žiadosť podáva (ďalej len „žiadateľ“),

b) údaj o dosiahnutej vojenskej hodnosti žiadateľa,

c) dátum a miesto narodenia žiadateľa,

d) adresa trvalého pobytu žiadateľa,

e) údaj o štátnom občianstve žiadateľa,

f) dôvod skončenia služobného pomeru, ak žiadateľ bol v služobnom pomere,

g) vlastnoručný podpis žiadateľa.

(3) Žiadosť ďalej obsahuje údaje potvrdzujúce splnenie podmienok podľa § 2 ods. 2. K žiadosti podľa odseku 2 sa priloží fotografia s rozmermi 3 cm x 3,5 cm a overená kópia osvedčenia podľa osobitného predpisu,7) ak bolo toto osvedčenie žiadateľovi vydané.

(4) Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 2, namiesto rozhodnutia vydá ministerstvo žiadateľovi preukaz vojnového veterána (ďalej len „preukaz“).

(5) Ministerstvo rozhodne o priznaní postavenia vojnového veterána do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 1. O udelení výnimky z § 2 a o odstránení tvrdosti zákona rozhoduje minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

(6) Preukaz oprávňuje vojnového veterána

a) zúčastňovať sa na podujatiach vojnových veteránov podľa § 5 písm. d),

b) na poskytovanie zabezpečenia podľa § 5 písm. e) až g).

(7) Vzor preukazu je uvedený v prílohe.

(8) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,8) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 3a

Konanie o priznaní postavenia vojnového veterána in memoriam

(1) Konanie o priznaní postavenia vojnového veterána in memoriam sa začína na základe

a) podnetu ministerstva, ak sa na zosnulú osobu vzťahuje § 2 ods. 2, alebo

b) žiadosti blízkej osoby zosnulej osoby, ak sa na zosnulú osobu vzťahuje § 2 ods. 2 písm. b) až d).

(2) Na účely tohto zákona blízkou osobou zosnulej osoby je jej

a) manžel (manželka),

b) dieťa alebo

c) súrodenec.

(3) Žiadosť podľa odseku 1 písm. b) obsahuje

a) titul, meno, priezvisko, adresu a vlastnoručný podpis blízkej osoby zosnulej osoby,

b) uvedenie príbuzenského vzťahu blízkej osoby k zosnulej osobe,

c) údaje o zosnulej osobe

1. titul, meno a priezvisko,

2. dátum a miesto narodenia,

3. dátum a miesto úmrtia a úradne overenú kópiu úmrtného listu,

4. dosiahnutú vojenskú hodnosť a

5. štátne občianstvo.

(4) Ak žiadosť o priznanie postavenia vojnového veterána in memoriam podá súčasne viac blízkych osôb zosnulej osoby pri rovnakom stupni príbuzenstva,8a) dekrét vojnového veterána in memoriam sa vydá iba tej blízkej osobe podľa odseku 2, ktorej žiadosť bola doručená skôr.

(5) Ak ministerstvo prizná postavenie vojnového veterána in memoriam, vydá blízkej osobe zosnulej osoby dekrét vojnového veterána in memoriam podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2.

(6) Ministerstvo rozhodne o priznaní postavenia vojnového veterána in memoriam do šiestich mesiacov od začatia konania podľa odseku 1.

§ 4

Vymenúvanie a povyšovanie vojnových veteránov do vojenských hodností

(1) Vojnového veterána po zániku brannej povinnosti,8b) ak nie je verejným funkcionárom,8c) možno vymenovať do vojenskej hodnosti alebo povýšiť do vyššej vojenskej hodnosti.

(2) Vojnového veterána vymenúva do generálskej hodnosti a povyšuje do vyššej generálskej hodnosti prezident Slovenskej republiky; do ostatných vojenských hodností vojnového veterána vymenúva alebo povyšuje minister.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vojnových veteránov, ktorých možno vymenúvať do vojenských hodností alebo povyšovať do vyšších vojenských hodností podľa osobitného predpisu.9)

(4) Podrobnosti o vymenúvaní a povyšovaní osôb podľa odseku 1 do vojenských hodností určí prezident Slovenskej republiky.

§ 5

Ministerstvo

Ministerstvo

a) rozhoduje o priznaní postavenia vojnového veterána a vojnového veterána in memoriam,

b) vedie evidenciu vojnových veteránov a vojnových veteránov in memoriam,

c) vydáva preukaz vojnovému veteránovi a dekrét blízkej osobe vojnového veterána in memoriam,

d) usporadúva podujatia vojnových veteránov a podľa rozhodnutia ministra zabezpečuje prepravu vojnových veteránov a ich sprevádzajúcich osôb na tieto podujatia,

e) zabezpečuje vojnovým veteránom podľa § 2 ods. 2 písm. a) po návrate z výkonu vojenskej služby mimo územia Slovenskej republiky vyšetrenia a kontroly zdravotného stavu, dispenzárnu starostlivosť a zdravotnú starostlivosť najmä v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva,

f) zabezpečuje vojnovým veteránom rekreačnú starostlivosť v rekreačných zariadeniach určených ministerstvom,10)

g) zabezpečuje vojnovým veteránom kúpeľnú starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach určených Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia,11)

h) zabezpečuje vojnovým veteránom ubytovanie v penzióne pre vojnových veteránov (ďalej len „penzión“).

§ 5a

Prijatie na pobyt v penzióne

(1) Na pobyt v penzióne je možné, na základe písomnej žiadosti, prijať vojnového veterána,

a) ktorý nemá zabezpečené bývanie alebo ubytovanie,

b) ktorého zdravotný stav nevyžaduje poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo trvalé ošetrovanie,

c) ktorý nie je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby,12)

d) ktorý netrpí chorobou, ktorá vylučuje jeho pobyt v penzióne, a

e) ktorý je bezúhonný.

(2) Na pobyt v penzióne je možné prijať vojnového veterána spolu so životným partnerom, ak životný partner spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. b) až e).

(3) Za životného partnera vojnového veterána sa na účely prijatia na pobyt v penzióne považuje

a) manžel (manželka),

b) druh (družka), s ktorým vojnový veterán žije alebo naposledy žil v domácnosti.13)

(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Splnenie podmienky bezúhonnosti zisťuje ministerstvo.

(5) Žiadosť podľa odseku 1 predkladá vojnový veterán prevádzkovateľovi penziónu. Prevádzkovateľom penziónu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, v ktorej správe je penzión.

(6) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a) titul, meno a priezvisko vojnového veterána,

b) dátum a miesto narodenia vojnového veterána,

c) adresu trvalého pobytu vojnového veterána,

d) korešpondenčnú adresu, prípadne e-mailovú adresu alebo telefónny kontakt vojnového veterána,

e) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu kontaktnej osoby a spôsob vyrozumenia kontaktnej osoby, pričom kontaktnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba na účely zabezpečenia kontaktu v prípade zhoršenia zdravotného stavu vojnového veterána alebo inej udalosti, ak je zabezpečenie kontaktu potrebné; kontaktná osoba musí byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,14)

f) evidenčné číslo preukazu vojnového veterána,

g) dôvod podania žiadosti,

h) požadovanú dĺžku pobytu v penzióne,

i) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a súhlas s ich spracovaním; údaje vojnového veterána potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a súhlas s ich spracovaním poskytne na účel preukázania bezúhonnosti prevádzkovateľ penziónu ministerstvu, ktoré ich bezodkladne zašle v elektronickej podobe Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,

j) vlastnoručný podpis vojnového veterána.

(7) K žiadosti podľa odseku 1 vojnový veterán priloží

a) potvrdenie vydané poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,15) že zdravotný stav vojnového veterána si nevyžaduje poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti, trvale nevyžaduje ošetrovanie alebo odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby a že vojnový veterán netrpí chorobou, ktorá vylučuje jeho pobyt v penzióne; potvrdenie nesmie byť staršie ako 30 dní,

b) doklad o príjme vojnového veterána za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov, nie starší ako 30 dní, a čestné vyhlásenie o tom, že za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov mu nebol vyplatený iný príjem ako príjem podľa odseku 8.

(8) Príjmom na účely tohto zákona sú

a) všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu,16)

b) dôchodky vyplatené podľa osobitných predpisov.17)

(9) Ak vojnový veterán žiada o prijatie do penziónu spolu s jeho životným partnerom, žiadosť musí obsahovať okrem náležitostí podľa odsekov 6 a 7 aj

a) titul, meno a priezvisko jeho životného partnera,

b) dátum a miesto narodenia jeho životného partnera,

c) adresu trvalého pobytu jeho životného partnera,

d) korešpondenčnú adresu, prípadne e-mailovú adresu alebo telefónny kontakt jeho životného partnera,

e) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu kontaktnej osoby a spôsob vyrozumenia kontaktnej osoby,

f) vlastnoručný podpis jeho životného partnera.

(10) K žiadosti podľa odseku 9 vojnový veterán priloží

a) kópiu sobášneho listu; ak vojnový veterán žiada o prijatie do penziónu spolu s jeho družkou (druhom), čestné vyhlásenie o tom, že žijú alebo naposledy žili spolu v domácnosti,

b) potvrdenie vydané poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, že zdravotný stav jeho životného partnera si nevyžaduje poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti, trvale nevyžaduje ošetrovanie alebo odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby a že jeho životný partner, netrpí chorobami, ktoré vylučujú jeho pobyt v penzióne; potvrdenie nesmie byť staršie ako 30 dní,

c) doklad o príjme jeho životného partnera za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov, nie starší ako 30 dní, a čestné vyhlásenie jeho životného partnera o tom, že za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov mu nebol vyplatený iný príjem ako príjem podľa odseku 8.

(11) Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 6, 7, 9 a 10, prevádzkovateľ penziónu vyzve vojnového veterána, aby nedostatky odstránil. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej 15 dní odo dňa doručenia výzvy. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ penziónu na žiadosť vojnového veterána predĺžiť lehotu aj opakovane. Ak v určenej lehote vojnový veterán odstráni nedostatky, postupuje sa podľa odseku 12. Ak vojnový veterán nedostatky neodstráni v určenej lehote, prevádzkovateľ penziónu žiadosť spolu s prílohami vráti vojnovému veteránovi.

(12) Ak prevádzkové podmienky a kapacitné možnosti penziónu umožňujú prijatie na pobyt v penzióne a ak sú splnené podmienky prijatia na pobyt v penzióne podľa tohto zákona, prevádzkovateľ penziónu písomne oznámi vojnovému veteránovi alebo vojnovému veteránovi a jeho životnému partnerovi prijatie na pobyt v penzióne. Prílohou k oznámeniu o prijatí na pobyt v penzióne je návrh zmluvy o pobyte v penzióne a prevádzkový poriadok penziónu.

(13) Zmluva o pobyte v penzióne obsahuje najmä

a) označenie zmluvných strán,

b) predmet zmluvy,

c) označenie miesta pobytu,

d) deň nástupu na pobyt a dĺžku pobytu,

e) rozsah poskytovaných služieb,

f) počet odoberaných jedál, ak penzión poskytuje stravovanie,

g) cenu za ubytovanie a služby spojené s ubytovaním (ďalej len „cena za ubytovanie“), cenu za stravovanie a spôsob určenia ceny za ubytovanie a ceny za stravovanie, podmienky vrátenia ceny za ubytovanie a ceny za stravovanie, podmienky zúčtovania ceny za ubytovanie a ceny za stravovanie a lehotu na ich zúčtovanie,

h) podmienky zvyšovania ceny za ubytovanie a ceny za stravovanie,

i) práva a povinnosti prevádzkovateľa penziónu, vojnového veterána a jeho životného partnera,

j) podmienky ukončenia zmluvného vzťahu,

k) dátum podpísania zmluvy,

l) podpisy zmluvných strán.

(14) Ak prevádzkové podmienky a kapacitné možnosti penziónu neumožňujú prijatie na pobyt v penzióne, prevádzkovateľ penziónu písomne oznámi vojnovému veteránovi neprijatie na pobyt v penzióne a zaradí ho do poradovníka. Spolu s oznámením o neprijatí na pobyt v penzióne prevádzkovateľ penziónu vráti vojnovému veteránovi prílohy, ktoré vojnový veterán priložil k žiadosti.

(15) Vojnový veterán a jeho životný partner sú povinní prevádzkovateľovi penziónu bezodkladne oznámiť všetky rozhodujúce skutočnosti majúce vplyv na pobyt v penzióne.

(16) Ak to umožňujú prevádzkové podmienky a kapacitné možnosti penziónu a ak nemajú o ubytovanie záujem vojnoví veteráni, možno do penziónu prijať aj občana, ktorý skončil služobný pomer profesionálneho vojaka a je poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku,18) a to na čas určitý, najdlhšie na dva roky. Na prijatie občana podľa prvej vety na pobyt v penzióne sa odseky 1 až 15, 17 až 19 a § 5b a 5c vzťahujú rovnako. Pobyt v penzióne možno predĺžiť na ďalšie dva roky, a to aj opakovane.

(17) Prevádzkovateľ penziónu vedie evidenciu žiadostí podľa odseku 1 a spracúva osobné údaje o vojnovom veteránovi, jeho životnom partnerovi a kontaktnej osobe v rozsahu podľa odsekov 6, 7, 9 a 10 na účely prijatia na pobyt v penzióne, uzatvorenia zmluvy o pobyte v penzióne, pobytu v penzióne a ukončenia pobytu v penzióne. Ak prevádzkovateľ penziónu postupuje podľa odseku 14, žiadosť uchováva najviac počas jedného roka a po uplynutí tohto času je do 10 dní povinný vrátiť žiadosť vojnovému veteránovi a vymazať osobné údaje.

(18) Na pobyt v penzióne sa vzťahujú ustanovenia § 755 až 758 Občianskeho zákonníka.

(19) Na konanie o prijatí na pobyt v penzióne podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Písomnosti týkajúce sa pobytu v penzióne sa vojnovému veteránovi alebo vojnovému veteránovi a jeho životnému partnerovi doručujú doporučenou zásielkou na korešpondenčnú adresu.

§ 5b

Ukončenie pobytu v penzióne

(1) Vojnový veterán alebo jeho životný partner môže vypovedať zmluvu o pobyte v penzióne kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota je najviac 30 dní odo dňa doručenia výpovede prevádzkovateľovi penziónu. Ak vypovie zmluvu o pobyte v penzióne vojnový veterán, pobyt v penzióne sa ukončí aj jeho životnému partnerovi.

(2) Prevádzkovateľ penziónu môže písomne vypovedať zmluvu o pobyte v penzióne, ak sa zdravotný stav vojnového veterána alebo jeho životného partnera zmení tak, že si po ukončení ústavnej zdravotnej starostlivosti vyžaduje následné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí alebo trvale vyžaduje ošetrovanie a odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby; výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia výpovede.

(3) Prevádzkovateľ penziónu písomne vypovie zmluvu o pobyte v penzióne s uvedením dôvodu výpovede, ak vojnový veterán alebo jeho životný partner neuvedie pravdivé skutočnosti v žiadosti o prijatie na pobyt v penzióne, bezodkladne neoznámi všetky skutočnosti majúce vplyv na pobyt v penzióne, stratí bezúhonnosť, hrubo poruší povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o pobyte v penzióne, prevádzkový poriadok alebo nezaplatí určenú cenu za ubytovanie alebo cenu za stravovanie za čas dlhší ako jeden mesiac alebo zaplatí len časť určenej ceny za ubytovanie alebo ceny za stravovanie a dlžná suma presiahne výšku mesačnej úhrady. Výpovedná lehota je 15 dní odo dňa doručenia výpovede.

(4) Vojnový veterán a jeho životný partner sú povinní vysťahovať sa z penziónu ku dňu skončenia výpovednej lehoty.

(5) Ak vojnový veterán zomrie alebo je umiestnený do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, je možné jeho životného partnera ponechať v penzióne, ak o to písomne požiada prevádzkovateľa penziónu. Ak prevádzkovateľ penziónu žiadosti vyhovie, určí dĺžku pobytu. Prevádzkovateľ penziónu dĺžku pobytu v penzióne životnému partnerovi vojnového veterána oznámi písomne. Prevádzkovateľ penziónu uzatvorí so životným partnerom vojnového veterána novú zmluvu o pobyte v penzióne.

§ 5c

Rozsah poskytovaných služieb a úhrada nákladov za ubytovanie, služby spojené s ubytovaním a stravovanie v penzióne

(1) Penzión poskytuje ubytovanie a služby spojené s ubytovaním. Medzi služby spojené s ubytovaním patrí najmä upratovanie, výmena posteľnej bielizne, odvoz a likvidácia odpadu. Penzión môže poskytovať stravovanie.

(2) Cenu za ubytovanie a cenu za stravovanie zverejní prevádzkovateľ penziónu na svojom webovom sídle.

(3) Vojnový veterán uhrádza prevádzkovateľovi penziónu cenu za ubytovanie a cenu za stravovanie, ak stravu odoberá v penzióne. Po úhrade ceny za ubytovanie a úhrade ceny za stravovanie musí vojnovému veteránovi zostať aspoň 25 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.19) Po úhrade ceny za ubytovanie musí vojnovému veteránovi zostať aspoň 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.

(4) Ak príjem vojnového veterána nepostačuje na úhradu ceny za ubytovanie a úhradu ceny za stravovanie za podmienok podľa odseku 3, rozdiel doplatí ministerstvo.

(5) Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa vzťahujú aj na životného partnera vojnového veterána.

(6) Na účely úhrady ceny za ubytovanie a úhrady ceny za stravovanie vojnového veterána a jeho životného partnera sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú príjem vojnového veterána a príjem jeho životného partnera.

(7) Ak došlo k zmene skutočností rozhodných pre výpočet ceny za ubytovanie a ceny za stravovanie, novú cenu za ubytovanie a cenu za stravovanie prevádzkovateľ penziónu určí od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k tejto zmene došlo. Prevádzkovateľ penziónu uzatvorí s vojnovým veteránom alebo s vojnovým veteránom a jeho životným partnerom dodatok k zmluve o pobyte v penzióne.

(8) Cena za ubytovanie a cena za stravovanie za príslušný kalendárny mesiac sú splatné do 15. dňa tohto mesiaca. Pri prijatí do penziónu v priebehu kalendárneho mesiaca sa uhrádza pomerná časť z ceny za ubytovanie a ceny za stravovanie podľa počtu dní pobytu v penzióne v príslušnom kalendárnom mesiaci. Cena za ubytovanie a cena za stravovanie podľa druhej vety je splatná do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

§ 6

Choroby vylučujúce pobyt v penzióne ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 6a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009

(1) Účastník protikomunistického odboja, ktorému bolo priznané postavenie vojnového veterána pred 1. aprílom 2009, toto postavenie stráca.

(2) Ak bol účastníkovi protikomunistického odboja vydaný preukaz vojnového veterána podľa § 3 ods. 4, tento preukaz stráca platnosť.


Čl. II

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z. a zákona č. 534/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 69 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

(9) Odseky 1 až 7 sa primerane použijú aj na poskytovanie rekreačnej starostlivosti pre vojnových veteránov.“.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

2. § 69 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Ak vojnový veterán nie je zároveň profesionálnym vojakom alebo poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, uhrádza sa rekreačná starostlivosť z príspevku podľa § 94 ods. 1 písm. d).“.

3. V § 70 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Odseky 1 a 2 sa primerane použijú aj na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre vojnových veteránov.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

4. § 70 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 29a znie:

(6) Ak vojnový veterán nie je zároveň profesionálnym vojakom alebo poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, náklady na kúpeľnú starostlivosť, ktoré nie sú uhrádzané zo sociálneho poistenia,29a) uhrádza ministerstvo zo svojho rozpočtu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

29a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.“.


Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 463/2003 Z.z.

Príloha 01

Príloha č. 2 k zákonu č. 463/2003 Z. z.

VZOR

Obrázok 01

Poznámky pod čiarou

1) § 12 ods. 1 písm. c), d) a e) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.

2) Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb.

3) § 2 ods. 1 druhý bod zákona č. 255/1946 Zb.

4) § 1 zákona č. 34/1946 Zb., ktorým sa vymedzuje pojem „československého partizána“.

5) § 29 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) Zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko.

7) Napríklad zákon č. 255/1946 Zb. v znení zákona č. 101/1964 Zb., zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.

8a) § 117 Občianskeho zákonníka.

8b) § 7 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8c) Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

9) § 5a zákona č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení zákona č. 439/2002 Z. z.

10) § 69 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 463/2003 Z. z.

11) § 70 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 463/2003 Z. z.

12) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

13) § 115 Občianskeho zákonníka.

14) § 8 Občianskeho zákonníka.

15) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16) § 3 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

17) Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18) § 38 a 40 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

19) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.