Oznámenie č. 460/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre podnikateľov

Čiastka 199/2003
Platnosť od 25.11.2003 do31.12.2004
Zrušený 689/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.

460

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 11. novembra 2003 č. 16680/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre podnikateľov.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. decembra 1993 č. 65/393/1993, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky (oznámenie č. 8/1994 Z. z.) v znení opatrenia z 27. mája 1994 č. 65/259/1994 (oznámenie č. 141/1994 Z. z.) a opatrenia z 10. mája 1995 č. 65/206/1995 (oznámenie č. 114/1995 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 18/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.