Oznámenie č. 460/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre podnikateľov

Čiastka 199/2003
Platnosť od 25.11.2003 do31.12.2004
Zrušený 689/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.