Zákon č. 452/2003 Z. z.Zákon o skončení činnosti a spôsobe zániku Fondu detí a mládeže

Čiastka 196/2003
Platnosť od 20.11.2003
Účinnosť od 01.12.2003

OBSAH