Oznámenie č. 45/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2003 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Čiastka 22/2003
Platnosť od 15.02.2003 do29.02.2004
Zrušený 86/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2003.