Zákon č. 442/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 619/2003 Z. z.(nepriamo), 16/2004 Z. z.(nepriamo), 523/2004 Z. z.(nepriamo), 581/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 191/2003
Platnosť od 13.11.2003 do31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2008
Zrušený 385/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 2, 3, 4, 8, 10, 11, 21, 22, 29, 37, 38, 40, 41, 49 a čl. IV až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004, a čl. I bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 - 31.12.2008 523/2004 Z. z.(nepriamo), 581/2004 Z. z.(nepriamo)
01.05.2004 - 31.12.2004 Delená účinnosť
01.02.2004 - 30.04.2004 16/2004 Z. z.(nepriamo)
01.01.2004 - 31.01.2004 619/2003 Z. z.(nepriamo) Delená účinnosť
15.11.2003 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

13.11.2003